תנאי קבלה ללימודי ההנדסאים

להלן התנאים הדרושים לקבלה ללימודים בביה”ס הארצי להנדסאים, כפי  שפורסמו על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה”ט)

קבלה ללימודים כסטודנט מן המניין על סמך לימודים מוכרים בארץ - נדרש אחד מהתנאים הבאים:
א. תעודת בגרות ישראלית מלאה.
ב. אישור משרד החינוך על ציון עובר (55ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:

 • מתמטיקה - ברמה של 3 יחידות לימוד לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יח"ל בבגרות.
 • אנגלית - ברמה של 3 יח"|ל לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יח"ל בבגרות.
 • מקצועות העברית - חיבור, ספרות, לשון או הבעה, ברמה של 2 יח"ל לפחות בבגרות. יתקבלו גם שני מקצועות ברמה של 1 יחידה בכל מקצוע.

ג. תעודת גמר במכינה הטכנולוגית להנדסאים, חתומה על ידי הגורם המוסמך במה”ט.
ד. אישור מה”ט בציון עובר (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות, שהתקיימו על ידי מה”ט במכינה טכנולוגית במתמטיקה, אנגלית ועברית.
ה. שילוב של אישור משרד החינוך על ציון בגרות (55 ומעלה) בחלק מהמקצועות המצוינים בסעיף ב’ לעיל, ואישור מה”ט על ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות, במקצועות האחרים הנדרשים כתנאי קבלה (מתמטיקה, אנגלית ועברית).
ו. דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה”ט או במשרד החינוך.
ז. אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה אקדמית (למעט מכינה אקדמית ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוזיקה, אמנות וכדומה) או מכינה אוניברסיטאית, המוּכּרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, שהוא אישור לתנאי קבלה ללימודים גבוהים. זאת בתנאי שבאישור יופיע הציון 55 ומעלה.
ח. אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינת +30 ממוסד אקדמי, המוכּר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, אישור המשמש תנאי קבלה ללימודים גבוהים. זאת בתנאי שבאישור יופיע ציון 55 ומעלה במקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית. כמו כן נדרש אישור על 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי בארץ או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל- 12 שנות לימוד.
ט. אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינת עולים במוסד אקדמי, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ועל ידי מינהל הסטודנטים שבמשרד לקליטת העלייה.
י. תואר ראשון (B.A) או יותר, ממכללה אקדמית או מאוניברסיטה, המוכּרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
יא. אישור ממכון סולד על עמידה בבחינות שהתקיימו על ידו במקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית בציון עובר (55 ומעלה).

יש להדגיש לימודים שנעשו בצבא, בכל המסגרות הקיימות בו (כגון שח”ר או לימודי השלמה לנגדים),לא יוכרו כתנאי קבלה ללימודים.

קבלה ללימודים כסטודנט שלא מן המניין (על תנאי)

 • ועדת ההרשמה של ביה”ס תוכל במקרים מיוחדים, לאשר קבלה ללימודים שלא מן המניין, למועמד שחסר לו ציון עובר באחד ממקצועות הבגרות הבאים:
  • אנגלית ברמה של 3 יח”ל לפחות.
  • אחד ממקצועות העברית ברמה של 1 יח”ל לפחות.
 • ועדת ההרשמה של ביה”ס תוכל במקרים מיוחדים, לאשר למועמד קבלה ללימודים שלא מן המניין.
 • מועמד ללימודים, שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי, רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) בבחינת גמר ממלכתית של מכינה טכנולוגית, באחד מהמקצועות הבאים: מתמטיקה, אנגלית, עברית.
 • על הסטודנט להשלים את תנאי הקבלה החסר לו, עד סוף השנה הראשונה ללימודיו בביה”ס הארצי להנדסאים, באחת מהאפשרויות הבאות:
  • ייבחן במהלך השנה הראשונה ללימודיו בביה”ס בבחינת בגרות במקצוע החסר (במספר היחידות הנדרש) ויעמוד בה בציון סופי עובר (55 לפחות). 
  • סטודנט שלמד את המקצוע החסר במכינה טכנולוגית באותו ביה”ס, ייבחן במהלך השנה הראשונה ללימודיו בביה”ס להנדסאים, בבחינת גמר ממלכתית של המכינה הטכנולוגית באותו מקצוע, ויעמוד בה בציון סופי עובר (55 לפחות) יצטרף לכיתת המכינה הטכנולוגית הקיימת בביה”ס כסטודנט משלים, ילמד בכל השעות הנדרשות על ידי מה”ט במקצוע החסר, ויעמוד בבחינת הגמר הממלכתית (חייב בציון מגן). ייבחן במהלך השנה הראשונה ללימודיו בביה”ס, כנבחן חיצוני (ללא ציון מגן) בבחינת גמר ממלכתית של המכינה הטכנולוגית במקצוע החסר.
 • סטודנט שלא ישלים את תנאי הקבלה כנדרש, לא יוכל להמשיך את לימודיו לשנה השנייה.
 • סטודנט שלא ישלים את תנאי הקבלה החסר לו, לא יקבל דיפלומת הנדסאי.


קבלה ללימודים על סמך גיל (בני 35 ומעלה)

 • מועמד בן 35 ומעלה, בעל השכלה של 12 שנות לימוד, המעוניין ללמוד בלימודי הנדסאים, יהיה פטור מתנאי קבלה.
 • כתנאי קבלה, יהיה על המועמד להציג תעודה תיכונית ממוסד מוכּר בישראל או אישור המחלקה להערכת השכלה תיכונית במשרד החינוך, על השכלה שוות ערך ל 12 שנות לימוד.
 • על המועמד לדאוג לקבלת האישור המתאים ממשרד החינוך טרם קבלתו ללימודים.

קבלה ללימודים על סמך לימודים בחו”ל - נדרש אחד מהאישורים הבאים

 • אישור היחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לבגרות.
 • אישור היחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על כי המסמכים שהעביר - שווי ערך להשכלה על יסודית מלאה של 12 שנות לימוד,בצירוף הערה כי המסמכים בעבורם קיבל את האישור, מאפשרים המשך לימודים גבוהים בארץ המוצא.
 • על המועמד לדאוג לקבלת האישור המתאים ממשרד החינוך טרם קבלתו ללימודים. מזכירות ההרשמה תטפל בקבלת מסמכי ההשכלה ותעבירם לגורמים המטפלים לצורך קבלת האישור.

על המועמדים להציג את המסמכים הבאים

 • תעודה בגרות מתורגמת לעברית ומאושרת על ידי נוטריון
 • תעודת עולה
 • תעודת זהות

ההחלטה בדבר קבלת הנרשמים לביה”ס בכל מגמות הלימוד, מתקבלת על ידי ועדת הקבלה של ביה”ס.